گالری تصاویر مرکز

تصاویر این قسمت در حال بروزرسانی میباشد.

گواهینامه پیشرفته

گواهینامه مقدماتی

کارآموزانی که از شهرستان برای دوره ها ثبت نام می کنند می توانند در خوابگاه آموزشگاه اقامت داشته باشند.